Kovács Gábor üzletember és filantróp 1 millió svájci frankos adományának köszönhetően létrejött a genfi székhelyű World Servers Foundation (WSF), Világszolgálók Alapítványa. Az alapítványt a közelmúltban jegyezték be és az első alkalommal összeülő kuratórium a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostorban 2011. április első hétvégéjén tartott szűk körű sajtóháttér beszélgetés keretében ismertette tevékenységét.

World Servers Foundation (WSF), Világszolgálók Alapítványa

I. Küldetés
A World Servers Foundation (WSF, Világszolgálók Alapítványa) célkitűzése, hogy elősegítse a mindenkiben ott rejlő jótétemény ígéretének megvalósulását a mások érdekében gyakorolt szolgálaton keresztül, ezzel járulva hozzá egy kiegyensúlyozottabb és együttműködőbb világközösség kialakulásához.
Az alapítvány feladata, hogy felkutassa és összekösse azokat a közösségeket, csoportokat, és egyéneket – többek között az oktatás, tudományok, művészetek, az üzleti élet, és a politika területén –, akik kézzelfogható és szélesebb körben is megismerhető szolgálatukkal támogatják egy együttműködőbb világ vízióját.


II. Tevékenység
Céljaink elérése érdekében három tevékenységi körben dolgozunk:
1. Díjak és Elismerések: olyan egyének és szervezetek erőfeszítésének felismerése valamint elismerése, amelyek szolgálata és munkája összhangban van az alapítvány küldetésével. Az effajta „érték védjegy” (azaz figyelemfelhívás mintaértékű emberi tevékenységekre) reményeink szerint pozitív irányban terjeszti ki annak definícióját, hogy mi magunk mire is vagyunk képesek egyénenként. Különösen fontosnak tartjuk is mindezt azért, mert a fiataloknak mérvadó egyének jelentik a követett és inspiráló mintát.
2. Oktatás és Bátorítás: tanfolyamok és elvonulások különböző területek vezető képviselőinek, tanároknak és oktatóknak, valamint a fiatal generációk tagjainak az oktatás módszertanában kurrens, újszerű megközelítések mentén.
3. Kreativitás és Kapcsolat: kommunikációs hálózat működtetése, melynek kettős célja, hogy összekösse a különböző közösség-jobbító kezdeményezések szervezőit, valamint közvetítse azok tevékenységét egy széles körű közönségnek az egész világon, többek között egy online rádió hálózaton keresztül.


III. Díjak és Elismerések: World Servers Awards (Világszolgálók Díja)
A World Servers Foundation felkutatja és elismeréssel jutalmazza a globális, regionális, vagy helyi szinten működő „világszolgáló” kezdeményezéseket, azaz olyan embereket vagy csoportokat, amelyeknek tevékenysége összhangban van az alapítvány küldetésével. A WSF által odaítélt – díjanként 500.000 eurós – World Servers Award (Világszolgálók Díja) évente három díjazottnak kerül átadásra.
A díjak három kategóriában kerülnek kiosztásra:
Világszolgálók Díja a Közösségi Eredményért: a díj olyan kezdeményezéseknek, személyeknek vagy csoportoknak adható, amelyek előtérbe helyezik a közös felelősségvállalást, és amelyek gyakorlati és fenntartható megoldásokat valósítanak meg egy adott csoport vagy helyi közösség érdekében.
Világszolgálók Díja a Társadalom Jobbá Tételéért: a díj olyan kezdeményezéseknek, személyeknek vagy csoportoknak adható, amelyek eredményesen voltak képesek rendezni egy korábban feszültséget okozó társadalmi kérdést, illetve olyanoknak, amelyek az együttműködés és az együttes cselekvés új útjait jelölték ki országukban.
Világszolgálók Díja a Nemzetközi Együttműködésért: a díj olyan kezdeményezéseknek, személyeknek vagy csoportoknak adható, amelyeknek sikerült együttműködést teremteniük nemzetek vagy vallási csoportok között, és ezáltal olyan, a kölcsönös megértés pillérein nyugvó hidat építeni, amely korábbi konfliktusok megoldásához vezetett.


IV. Oktatás és Bátorítás: World Servers Education Center (Világszolgálók Oktatási Központja)
A WSF tényként kezeli, hogy közös jövőnk attól függ, hogyan oktatjuk gyermekeinket. Jelenleg az oktatást meghatározza a kereskedelemi személetű tudás és annak nyelvezete. Valljuk, hogy a lélek folyamataiban való jártasságra épülő megközelítés elterjedésével lehetséges kiegyensúlyozni a jelenlegi helyzetet, és témává tehető az élet értelmes volta. A lélek folyamataiban való jártasság gondolatrendszere azon alapszik, hogy a lélek logikája különbözik az intellektus logikájától: míg az intellektus elemez, addig a lélek természetéből fakadóan olyan válaszokat ad, amelyek az egész közösség javát szolgálják. Mindez arra mutat, hogy csakis akkor vagyunk képesek magunkat teljesen átadni egy emberi tevékenységnek, ha előtte megismertük belső világunk értelmét.
Az Alapítvány egy Oktatási Központot hoz létre, amely oktatók és nemzetközi diákkörök fórumaként fog szolgálni, és amely megfelelő alapot biztosít a lélek folyamataiban való jártasságról történő közös gondolkodáshoz és annak tanulmányozásához. Kapcsolódó célunk az effajta jártasság mibenlétének megértését segíteni, illetve ennek fontosságát hangsúlyozni, valamint azt, hogy hogyan képes a lélek folyamataiban való jártasság jó irányba terelni magát a tanulást, és általában az emberiség közös jövőjének irányát pozitívan befolyásolni. A programok olyan elvonulásokat is tartalmaznak, amelyeken döntéshozók, politikusok, a gazdasági élet meghatározó szereplői, és további befolyásos személyek bővíthetik tudásukat, illetve terjeszthetik ki annak megértését, hogy hogyan érdemes megújítani értékszemléletünket és belső fejlődésünk útjait. Az első ilyen célt szolgáló központ Sopronbánfalván, a magyar-osztrák határ közelében, az egykori Pálos-Karmelita Kolostorban jött létre.


V. Kreativitás és Kapcsolat: World Servers Network (Világszolgálók Hálózata)
A WSF olyan helyi/regionális alapítványokat fog életre hívni, amelyek az adott tagszervezet saját felépítése szerint fognak működni, és amelyek az adott országok saját intellektuális és gazdasági tőkéjét mozgósítják a célok elérésének érdekében.
A helyi szervezetek összekötésével az alapítvány járulékos célja az is, hogy támogatást, elismerést és médianyilvánosságot szerezzen a szerteágazó tevékenységeknek, ezzel ágyazva be az elvégzett munka fontosságát a köztudatba. Egy többfajta csatornára alapozott kommunikációs hálózat (rádió, internet, kiadóhálózat) fogja a hátteret biztosítani a lélekközpontú kezdeményezések publicitásához világszerte, ezzel is erősítve a nyilvános média eszközében rejlő hídépítő képességet.


VI. A szervezet
A World Servers Foundation Gill Wright és Karsai Gábor kezdeményezésének eredményeként jött létre 2010. november 8-án, Genfben. Alapítója Kovács Gábor magyar filantróp és üzletember, aki az alapításkor bejegyzett 1 millió svájci frank összegét biztosította.
A Kuratórium (Board of Trustees) tagjai elismert emberek, akiknek a nyilvános életben végzett jószolgálatát a nemzetköziség szelleme, egyfajta globális perspektíva hatja át. A tagok elkötelezettek az Alapítvány céljai iránt, és eltérő szakmai ismereteik révén megszerzett széleskörű tapasztalataikkal segítik a célok eléréséért végzett munkát.

VII. A küldetés fontosságáról
Az Alapítvány munkája olyan aktív részvételre elkötelezett, vizionárius emberek érdeklődésére tarthat számot, akik osztoznak abban a meggyőződésünkben, hogy az emberekben rejlő jótétemény ígéretének előhívása és mozgósítása útján kézzelfogható változás, előrelépés érhető el világunkban.
Ez az együttes munka komoly elkötelezettséget kíván a finanszírozóktól és támogatóktól egyaránt, és megkívánja, hogy rendelkezzenek mind a vízióval, mind a gazdasági erővel, amely által valóban integráns résztvevői lehetnek egy világméretű összefogásnak. A pénzeszközök pozitív változások generálása érdekében történő használata tulajdonképpen befektetés az emberiség jövőjébe annak érdekében, hogy kibontakozhasson az emberi jóakarat, és előtérbe kerüljenek az emberek közötti harmonikus viszonyok.